image
image
image
 

image


Witamy na stronie internetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie"
w Lubinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lubinie dsc07478 (1296 kB)

ZAWIADOMIENIE
                                                                           


Działając na podstawie art. 39 § 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity DZ. U. z 2013r, poz. 1443), art. 83 ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1222 ) oraz realizując treść postanowień § 39 ust. 1 i § 40 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lubinie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 02 czerwca 2015r o godz. 1700 w holu na parterze Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szpakowej w Lubinie, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Zebrania – podjęcie uchwały.

2.Uchwalenie porządku i regulaminu obrad – podjęcie uchwały.

3.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej – podjęcie uchwały.

4.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2014r oraz opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014 – dyskusja i podjecie uchwał.

6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2014r oraz uzupełnienie treści uchwały Nr 9/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2014r w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013r – dyskusja i podjęcie uchwał.

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014r wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2014r – dyskusja i podjęcie uchwał.

8.Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla Nr I i Nr II z działalności za 2014r – dyskusja i podjęcie uchwały.

9.Wybory członków:

a) Rady Nadzorczej

b) Rady Osiedla Nr I i Nr II - podjęcie uchwał.

10.Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać – dyskusja i podjęcie uchwały.

11.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej - podjęcie uchwały.

12.Zamknięcie obrad.


1) Z materiałami i projektami uchwał objętych porządkiem obrad, a w szczególności sprawozdaniem rocznym z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz.700 do 1500 w sali konferencyjnej SM „Przylesie", na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2) Kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli można zgłaszać w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 maja 2015r. Wniosek w tej sprawie powinien być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni. Szczegółowe zasady zgłaszania i wyboru Rady Nadzorczej i Rad Osiedli określa § 51 Statutu Spółdzielni.
3) Wszyscy członkowie Spółdzielni proszeni są o przyniesienie na Walne Zgromadzenie dowodów tożsamości, celem weryfikacji członkostwa.


UWAGA

      Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lubinie informuje, że dla każdego zarejestrowanego lokatora Spółdzielni (właściciel mieszkania) zostało uruchomione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, tzw. e-BOK.

Oszczędzaj czas i skorzystaj z e-BOKa, które zapewni Tobie m.in:

 • bieżący podgląd i kontrolę stanu swojego salda rozliczeń ze Spółdzielnią,
 • zgłoszenie aktualizacji liczby zamieszkałych osób,
 • zmianę zaliczki z tytułu zużycia wody,
 • zgłoszenie awarii, usterek itp,.
 • szybki i prosty sposób przekazania swoich uwag do spółdzielni w formie elektronicznej.


 •      W celu uzyskania kodu dostępu (identyfikatora) do serwisu prosimy o zgłoszenie się do Działu Obsługi Mieszkańców przy ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 10 w Lubinie (pok. nr 9) z dowodem osobistym. Dostęp do elektronicznego biura obsługi klienta jest darmowy.


  SZANOWNI MIESZKAŃCY

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" przypomina, że w budynkach wielolokalowych zasilanych w gaz ziemny JEST CAŁKOWITY ZAKAZ UŻYWANIA GAZU PROPAN-BUTAN Z BUTLI

  Ostatnie tragiczne wydarzenia w Polsce (wybuchy gazu) świadczą o bezmyślności mieszkańców w zakresie bezpiecznego korzystania z mieszkań, narażając życie i zdrowie lokatorów.

  Zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny w przypadku zauważenia przez Państwa sytuacji mogących świadczyć o działających urządzeniach energetycznych podłączonych do butli gazowej przez współmieszkańców.

  Każda informacja może zapobiec tragedii i zapewnić bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich  OSTRZEŻENIE

  W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" odnotowano przypadki wystąpienia obrzeżka gołębiego

  k1 (30 kB)   k2 (6 kB)

  Jest to bardzo groźny kleszcz, który bytuje w siedliskach gołębi i bardzo łatwo może przenieść się na człowieka wywołując m.in. przewlekłe zapalenia skory. Ponadto kleszcze te mogą przenosić na człowieka wirusa zakaźnego zapalenia mózgu, boreliozę, piroplazmozę oraz same ukąszenia mogą wywołać reakcje alergiczne na skórze.

  Obrzeżki w mieszkaniu stosunkowo łatwo zauważyć, bo wymiary dorosłych osobników to 6 do 10 mm. W ciągu dnia ukrywają się jednak w szparach podłóg, futryn, pod parapetami, progami i tapetami, w szczelinach mebli i miejsc do spania. Wszędzie tam się rozwijają i rozmnażają. Nocą wychodzą z kryjówek w poszukiwaniu żywiciela.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” ZABRANIA i WZYWA do zaprzestania dokarmiania gołębi w pobliżu budynków mieszkalnych.


  MOŻE WARTO ZADBAĆ O WŁASNE ZDROWIE ????

  k3 (349 kB) k4 (89 kB)


    image image image image image image image
  image
  image
  image